Recent Additions
Evan Davis (Toronto)
Gunther Kofler (Lacombe)
Stan Mok (Toronto)
Sonya Patterson (Columbus)  
Kansai, Japan
Results 1 - 8 of 8  
Place City Address Years
Hyatt Regency Kyoto Kyoto 644-2 Sanjusangendo-mawari
Kikunoi Honten Kyoto 459 shimokawara-cho, Yasakatoriimae-sagaru
Kikunoi Kiyamachi Kyoto 118 Saito-cho, Shijo-sagaru
(1989 - )
Kitcho Osaka 6-7 Koraibashi
Le Comptoir de Benoit Osaka Breeze Tower
(2008 - 2015)
Matsuri Osaka Know the address?
Remington Osaka Know the address?
Restaurant Del Cook Osaka 353 Tarumi Toyonogun Nosecho
(Closed)