Recent Additions
Jason Rees (Toronto)
Jeffrey Lapointe (Toronto)
Vivian Wu (Honolulu)
William Beere (Vancouver)  
Attended Le Cordon Bleu Ottawa (Ottawa)
Name
Jee Whan Lee  (2005 - 2006)
Tallis Voakes  (2001 - 2002)
 
<< Go back