Recent Additions
Julian Lugo Alopaeus (Toronto)
Johnny Spero (Washington)
Cory Pelan (Victoria)
Leonardo Giron (Berkeley)  
Online sources for Richard Blais

Return  Return to Richard Blais's ChefDb profile
1. Eater Atlanta, 2015-03-09 
2. Eater Nashville, 2014-11-24 
3. Eater Atlanta, 2013-05-03